วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สรุปการเรียนรู้ รายวิชา artd3302 ออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน
- มีความรับผิดชอบมากขึ้นในงานที่ได้รับมอบหมาย
- ให้ความสำคัญกับเรื่องลิขสิทธิ์ สิทธิทางปัญญาของตนเองและผู้อื่น

2.ด้านความรู้
- ได้รับความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ การทำงานออกแบบ ที่ต้องมีขบวนการทำงานที่ชัดเจนและถูกต้อง และสามารถใช้งานโปรแกรมต่างๆได้อย่างชำนาญ

3.ด้านปัญญา
- พัฒนาตนเอง ทั้งกระบวนการ การคิด วิเคราะห์ ความคิด ในการทำงาน

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
- รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม ที่ต้องมีการแบ่งหน้าที่กันในการทำงาน การรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองในกลุ่ม และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เพื่อที่จะให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้

5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- รู้จักการใช้โปรแกรมต่างๆ ในการทำงาน โปรแกรมประยุกต์ที่หลากหลาย เครื่องมือช่วยในการทำงาน ได้คิดวิเคราะห์ข้อมูลที่สืบค้น และเผยแพร่ความรู้และงานต่างๆจากการเรียนในรายวิชาผ่าน blogspot.com และ issuu.com

6.ด้านทักษะวิชาชีพ
- สามารถนำทักษะทางด้านความคิดที่ได้  ทั้งการคิด วิเคราะห์ และทักษะในการใช้โปรแกรมในการทำงาน และความรู้ที่ได้เรียนรู้ต่างๆมาไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต และมี project งานเป็นโปรไฟล์ของตัวเอง
7.ดังหลักฐานแสดงคือ

ARTD3302 นาย กิตติพันธ์  เย็นใจ  รหัสนักศึกษา5 311322464 กลุ่ม 202
1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัว ชื่อที่อยู่ URL  http://artd3302-kittipan.blogspot.com/
2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบตามโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน( Individual Final Design Project) ในรายวิชานี้ โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่ http://issuu.com/.........สามารถคลิกเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่ URLเอกสารโดยตรงตามลิงค์นี้คือ http://issuu.com/kittipan/docs/kittipan-artd3302-202-final_project_eb4097d415eafb/1

วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ส3 การสรุปผลงาน (Results)

ส3. สรุปผล ( Result ) การสรุปผลที่ได้ทำการศึกษาตั้งแต่ ส1. และ ส2. จนมาถึงขึ้นตอนสุดท้ายคือ ส3. ได้สรุปผลทั้งหมดในการแก้ไขปัญหาบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ รวมไปถึงการนำเสนอผลงานในรูปแบบ Mood board และเผยแพร่การสรุปผลงานผ่าน http://issuu.com

ภาพที่1การนำเสนอผลงานในรูปแบบ Mood board
(ที่มา : กิตติพันธ์ เย็นใจ, 2557)
 ภาพที่2 การนำเสนอผลงานในรูปแบบ3D
(ที่มา : กิตติพันธ์ เย็นใจ, 2557)

 ภาพที่3 การนำเสนอผลงานในรูปแบบ3D
(ที่มา : กิตติพันธ์ เย็นใจ, 2557)

ภาพที่4 ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์
(ที่มา : กิตติพันธ์ เย็นใจ, 2557) 

...................................................................................................
โครงการออกแบบพัฒนากราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์สินค้า Pimorn Herbal
ได้มีการเผยแพร่ต่อ....... สาธารณะในรูปแบบ Presentation ตาม web นี้
เพื่อความสะดวกในการศึกษา เพื่อความน่าสนใจ และเข้าถึงบุคคลทั่วไปได้มากที่สุด

สรุปเล่มโครงการออกแบบส่วนบุคคล issu.com (ฉบับปรับปรุงใหม่)

โครงการออกแบบพัฒนากราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์สินค้า Pimorn Herbal
ได้มีการเผยแพร่ต่อ....... สาธารณะในรูปแบบ Presentation ตาม web นี้
เพื่อความสะดวกในการศึกษา เพื่อความน่าสนใจ และเข้าถึงบุคคลทั่วไปได้มากที่สุด

สาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2557 : สัปดาห์ที่ 14 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

สัปดาห์ที่ 14 ของการเรียนวิชา การออกแบบกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์(ARTD3302) โดยอาจารย์ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการสอบในรายวิชา ทั้งออนไลน์และภาคปฏิบัติ
โดยสอบออนไลน์ที่ https://www.clarolinethai.info/
 
ภาพที่1  ภาพแสดงหน้าเว็บ www.clarolinethai.info
(ที่มา : กิตติพันธ์ เย็นใจ, 2557)

และสอบปฏิบัติตามโจทย์ที่อาจารย์ได้กำหนดไว้
แบบทดสอบปฏิบัติปลายภาคเรียนวิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์
10 คะแนน เวลา 2 ชั่วโมง
จงอ่านภาระงานออกแบบให้ละเอียดและดำเนินการออกแบบตามโจทย์ให้ครบถ้วน
Job Type Packaging Designข้าวกล้องหันคา
ภาระงาน (Task Outline ) : การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Hankha Brown Rice)
เนื้อหา/เรื่องราวที่กำหนด(Subject/Content Title) : เป็นข้าวกล้องสีแล้ว จากนาเกษตรอินทรีย์ของชัยนาท ( Organic Rice Field)
รูปลักษณ์ผลงานที่ต้องการ (Task Description)
1.ต้องการให้ออกแบบโลโก้ไทย-อังกฤษที่โดดเด่นจดจำง่ายอย่างน้อย 2 สี สื่อถึงข้าวของไทย
2.ต้อง การให้คิดคำโฆษณาเกี่ยวกับคุณภาพของข้าวที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพจากนาเกษตร อินทรีย์พร้อมมีข้อมูลประโยชน์ของข้าวกล้องและภาพประกอบเป็นข้าวหุงสุกแล้ว มาประกอบอย่างเด่นชัด เบื้องหล้งเป็นภาพทุ่งนาเขียวชอุ่ม อุดมสมบูรณ์
3.ต้อง การให้ออกแบบอาร์ตเวิร์คพิมพ์กล่องกระดาษบรรจุข้าวที่สามารถหิ้วได้ เพื่อใส่ถุงข้าวที่บรรจุแบบถุงสุญญกาศแพ็คข้าวสาร 1 กิโลกรัม Vacuum เป็นก้อนสี่เหลี่ยมแล้ว มีขนาดกว้าง 5 นี้ว หนา 2 นี้ว สูง 6 นี้ว
4.ตราสัญลักษณ์ที่ได้รับได้แก่ ตราโอทอปและตราชัยนาท
5.ใส่ Barcode รหัสแท่ง EAN 13 เลขคือ 885015710056
6.ที่อยู่ผู้ประกอบการ 51 ม.2 ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 โทร.08 9667 0091 Email : hankharice@gmail.com
ต้นแบบงานที่ต้องการ(Production/Art work)
ตัวอย่างการตั้งชื่อ-บันทึกไฟล์ส่ง ชื่อตัว-ชื่องานและหมายเลข-เลขกลุ่มเรียน.สกุลไฟล์ เช่น
1.1 prachid-hankha001-201.ai
1.2 prachid-hankha001-202.jpg
2.ภาพแสดงรูปลักษณ์ผลงาน 3 มิติ คล้ายแบของจริง

1.ไฟล์อาร์ตเวิร์ค 4สี พิมพ์ระบบoffset บันทึกเป็นไฟล์ .ai และ .jpg รวมส่ง 2 ไฟล์ แชร์ส่งทางโฟลเดอร์ที่แชร์ให้แล้ว

 ภาพที่2 Dimension Pattern Box
(ที่มา : กิตติพันธ์ เย็นใจ, 2557)

 ภาพที่3 การนำเสนอผลงานในรูปแบบ3D
(ที่มา : กิตติพันธ์ เย็นใจ, 2557) 

ภาพที่4 การนำเสนอผลงานในรูปแบบ3D 
                                             (ที่มา : กิตติพันธ์ เย็นใจ, 2557)

สุดท้าย อาจารย์ได้ให้ไปตอบกระทู้สรุปต่อการกิจกรรมการเรียนการสอน และตอบแบบสำรวจ(Survey) ไปตอบได้ที่ blog ประจำวิชา www.arti3314.blogspot.com


  ภาพที่5  ภาพแสดงหน้าเว็บ www.arti3314.blogspot.com
(ที่มา : กิตติพันธ์ เย็นใจ, 2557)

วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สรุปเล่มโครงการออกแบบส่วนบุคคล issu.com

โครงการออกแบบพัฒนากราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์สินค้า Pimorn Herbal
ได้มีการเผยแพร่ต่อ....... สาธารณะในรูปแบบ Presentation ตาม web นี้
เพื่อความสะดวกในการศึกษา เพื่อความน่าสนใจ และเข้าถึงบุคคลทั่วไปได้มากที่สุด

วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ส2. สร้างสรรค์ตามสมมติฐาน (Resume) Pimorn Herbal : Final Design Project

สร้างสรรค์ตามสมมติฐาน Resume
การแก้ไขงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบใหม่เพื่อให้ตรงตามความต้องการต่อผู้บริโภค

CONCEPT DESIGN : ต้องการปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้บริโภคเพื่อต่อยอดและพัฒนาสินค้า บรรจุภัณฑ์เพิ่มเติม โดยได้เลือกใช้รูปทรงประเภทขวดที่สามารถใช้ได้อย่างสะดวกต่อผู้บริโภค รวมไปถึงการสร้างแบรนด์ใหม่อย่าง " Pimorn Herbal " เพื่อให้สื่อต่อตัวผลิตภัณฑ์ได้มากจากเดิม ทั้งนี้การได้เพิ่มตัวขนาดทดลอง เพื่อเป็นของทดลองสำหรับลูกค้าที่อยากรู้ข้อดีของตัวผลิตภัณฑ์ การออกแบบให้รูปแบบ ชุด Gift Set
............................................................................................
  
โลโก้ Pimorn Herbal

ภาพที่1  ภาพแสดงตราสัญลักษณ์สินค้า Logo Pimorn Herbal
(ที่มา : กิตติพันธ์ เย็นใจ, 2557)

CONCEPT DESIGN LOGO : การออกแบบสัญลักษณ์โดยคำว่า "Pimorn Herball " เป็นความหมายที่ผสมเข้าหากันคือ คำว่า Pimorn หมายถึง รูปงาม และ คำว่า Herbal หมายถึง สมุนไพร
ซึ่ง เมื่อนำมาเป็นชื่อแบนด์ซึ่งทำให้ตีความหมายได้ว่า เป็นสินค้าประเภทความความงามที่มีส่วนประกอบจากสมุนไพร หลักในการใช้สีโลโก้ คือ สีฟ้า และสีเขียว เนื่องจากอยากให้สื่อถึงความเป็นธรรมชาติของตัวผลิตภัณฑ์ ภาพประกอบที่สื่อถึงความงามสำหรับหญิงสาว
............................................................................................

ขั้นตอนในการออกแบบ

ภาพที่ 2 : ภาพสเกตแนวคิดในการออกแบบโลโก้ 
 (ที่มา : กิตติพันธ์ เย็นใจ, 2557)

  
ภาพที่ 3 : ภาพสเกตแนวคิดในการออกแบบกราฟิกและรูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ 
(ที่มา : กิตติพันธ์ เย็นใจ, 2557) 

ภาพที่ 4 : สร้างตราโลโก้สัญลักษณ์ด้วยโปรแกรม illustrator
(ที่มา : กิตติพันธ์ เย็นใจ, 2557)
ภาพที่ 5 : การดราฟภาพประกอบด้วยโปรแกรม illustrator
(ที่มา : กิตติพันธ์ เย็นใจ, 2557)

ภาพที่ 6 : การสร้างกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ด้วยโปรแกรม illustrator
(ที่มา : กิตติพันธ์ เย็นใจ, 2557)
............................................................................................

แบบ Pattern ผลิตภัณฑ์แชมพูข้าวหอมนิล

 
ภาพที่ 7 : แบบ Pattern ผลิตภัณฑ์แชมพูข้าวหอมนิล ขนาด 200 มล.
(ที่มา : กิตติพันธ์ เย็นใจ, 2557) 

 ภาพที่ 8 : แบบ Pattern ผลิตภัณฑ์แชมพูข้าวหอมนิล ขนาด 100 มล.
(ที่มา : กิตติพันธ์ เย็นใจ, 2557)  
  
ข้อมูลบนฉลากแชมพู (ด้านหน้า) :
1. การมีตราสัญลักษณ์โลโก้
- (Pimorn Herbal )
2. การบอกข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน
- Herbal formulas
- Homnin Shampoo
- แชมพู ข้าวหอมนิล
3. ภาพประกอบที่สื่อกับผลิตภัณฑ์
- ภาพประกอบผู้หญิงและฟองแชมพู
4. การบอกสรรพคุณแบบย่อเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจ
- เผมเงางาม นิ่มสลวย บำรุงรากผม
- เพื่อผมมีน้ำหนัก จัดทรงง่ายตลอดทั้งวัน
- ภาพประกอบ
5. การไล่เฉดสีเพื่อให้ดูเป็นมิติ
-โดยการใช้สีโทน ม่วงและชมพู ในการใช้เป็นเฉดสีพื้นหลัง
6. ปริมาณสุทธิ 200 มล. และ 100 มล.
7. ราคา 69 บาท และ 39 บาท

ข้อมูลบนฉลากแชมพู (ด้านหลัง) :
1. ชื่อตัวสินค้าของผลิตภัณฑ์ Pimorn Herbal
- แชมพูผสมสมุนไพร สูตรสารสกัดจากดอกอัญชัน
- Homnin Shampoo
- แชมพู ข้าวหอมนิล
2. สรรพคุณ
- แชมพูสูตรพิเศษที่เลือกสรรสารสกัดจากธรรมชาติไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองช่วยบำรุงเส้นผมให้เงางามจากข้าวหอมนิลและส่วนสมุนไพรอีก 4 ชนิด ที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี
- HERBAL FORMULAR ผลิตจากการคั้น-เคี่ยว-และหมักบ่มข้าวหอมนิลและสมุนไพรนานนาชนิดระโยชน์ต่อการบำรุงรักษาเส้นผม จนได้ที่แล้วนำมาผลิตเป็นแชมพูด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ
- วิธีใช้ ชโลมแชมพูลงบนผมและหนังศรีษะที่เปียกนวดจนเกิดฟองแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด
3. ส่วนประกอบสำคัญ
ข้าวหอมนิลกลั่น, มะกรูด ,บอระเพ็ด ,ทองพันชั่ง ,กะเม็ง และสมุนไพรอื่นๆ
Ingredient Fact Black jasmine rice, Citrus hystrix, Tinospora crispa, Rhinacanthus nasutus, Eclopta prostrata Linn and Other herbs
4. ผลิตโดย
วิสาหกิจชุมชนเกษตรรักษ์โลก 86 หมู่ที่ 5 ถนน ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท โทร 080-0848834
5 ครั้งที่ผลิต วันเดือนปีที่ผลิต ดูที่บรรจุภัณฑ์ Batch No/Mig Date (dd/mm/yy)show below
6. บาร์โค้ด

............................................................................................

แบบ Pattern ผลิตภัณฑ์ครีมนวดผมข้าวหอมนิล

 ภาพที่ 9 : แบบ Pattern ผลิตภัณฑ์แชมพูข้าวหอมนิล
(ที่มา : กิตติพันธ์ เย็นใจ, 2557) 

ภาพที่ 10 : แบบ Pattern ผลิตภัณฑ์แชมพูข้าวหอมนิล
(ที่มา : กิตติพันธ์ เย็นใจ, 2557)  

 ข้อมูลบนฉลากครีมนวดผมข้าวหอมนิล (ด้านหน้า) :
1. การมีตราสัญลักษณ์โลโก้
- Pimorn Herbal
2. การบอกข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน
- Herbal formulas
- Homnin Hair cream
- ครีมนวดผม ข้าวหอมนิล
3. ภาพประกอบที่สื่อกับผลิตภัณฑ์
- ภาพประกอบผู้หญิงและฟองแชมพู
4. การบอกสรรพคุณแบบย่อเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจ
- เผมเงางาม นิ่มสลวย บำรุงรากผม
- เพื่อผมมีน้ำหนัก จัดทรงง่ายตลอดทั้งวัน
- ภาพประกอบ
5. การไล่เฉดสีเพื่อให้ดูเป็นมิติ
-โดยการใช้สีโทน ม่วงและชมพู ในการใช้เป็นเฉดสีพื้นหลัง
6. ปริมาณสุทธิ 200 มล.และ 100 มล.
7. ราคา 39 บาท และ 15 บาท

ข้อมูลบนฉลากครีมนวดผมข้าวหอมนิล (ด้านหลัง) :
1. ชื่อตัวสินค้าของผลิตภัณฑ์ Pimorn Herbal
- แชมพูผสมสมุนไพร สูตรสารสกัดจากดอกอัญชัน
- Homnin Hair cream
- ครีมนวดผม ข้าวหอมนิล
2. สรรพคุณ
ครีมนวดผมสูตรพิเศษที่เลือกสรรสารสกัดจากธรรมชาติไม่ก่อ
 ให้เกิดการระคายเคืองช่วยบำรุงเส้นผมให้เงางามจากข้าวหอมนิลและส่วนสมุนไพรอีก 4 ชนิด ที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี
- HERBAL FORMULAR ผลิตจากการคั้น-เคี่ยว-และหมักบ่มข้าวหอมนิลและสมุนไพรนานนาชนิดระโยชน์ต่อ การบำรุงรักษาเส้นผม จนได้ที่แล้วนำมาผลิตเป็นแชมพูด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ
- วิธีใช้ ทุกครั้งหลังสระผมชโลมครีมนวดให้ทั่วศรีษะโดยเฉพาะตรงปลายเส้นผมทิ้งไว้ 2-3 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด
3. ส่วนประกอบสำคัญ
ข้าวหอมนิลกลั่น, มะกรูด ,บอระเพ็ด ,ทองพันชั่ง ,กะเม็ง และสมุนไพรอื่นๆ
Ingredient Fact Black jasmine rice, Citrus hystrix, Tinospora crispa, Rhinacanthus nasutus, Eclopta prostrata Linn and Other herbs
4. ผลิตโดย
วิสาหกิจชุมชนเกษตรรักษ์โลก 86 หมู่ที่ 5 ถนน ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท โทร 080-0848834
5 ครั้งที่ผลิต วันเดือนปีที่ผลิต ดูที่บรรจุภัณฑ์ Batch No/Mig Date (dd/mm/yy)show below
6. บาร์โค้ด
 ............................................................................................

แบบ Pattern ผลิตภัณฑ์ทรีทเมนต์บำรุงผมข้าวหอมนิล 

ภาพที่ 11 : ภาพฉลากบรรจุภัณฑ์ทรีทเมนต์บำรุงผมข้าวหอมนิล
(ที่มา : กิตติพันธ์ เย็นใจ, 2557) 

ข้อมูลบนฉลากทรีทเมนต์ผม (ด้านฝากระปุก) :  
1.  การมีตราสัญลักษณ์โลโก้
- Pimorn Herbal 
2.  การบอกข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน
- ทรีทเมนท์ผม  Hair Teratment
- สูตรพิเศษจากข้าวหอมนิลและส่วนสมุนไพรอีก 4 ชนิด เพื่อผมนุ่มสลวย
3.  ภาพประกอบที่สื่อกับผลิตภัณฑ์
- ภาพประกอบรูปผู้หญิงและฟองแชมพู
4.  การไล่เฉดสีเพื่อให้ดูเป็นมิติ
-โดยการใช้สีโทน ม่วง-ชมพู ในการใช้เป็นเฉดสีพื้นหลัง

 ภาพที่ 12 : แบบ Pattern ผลิตภัณฑ์ทรีทเมนต์บำรุงผมข้าวหอมนิล
(ที่มา : กิตติพันธ์ เย็นใจ, 2557) 

 ข้อมูลบนฉลากทรีทเมนต์ผม (ด้านข้างกระปุก) อธิบายจากซ้ายไปขวา:  
1.  บาร์โค้ด
2.  ราคา  55  บาท
3.  ปริมาณสุทธิ  100  กรัม
4.  ภาพประกอบผู้หญิง/ HERBAL FORMULAR/ Homnin Hair Treatment /ทรีทเมนต์ผม
5.  สรรพคุณ :  ทรีทเมนต์บำรุงเส้นผมจากข้าวหอมนิลและสมุนไพรที่คัดสรรคมาเป็นอย่างดีช่วย ให้สีผมดกดำเป็นเงางามด้วยสารสกัดจากข้าวหอมนิลและสมุนไพรหร้อมอุดมไปด้วย วิตามิน C บำรุงเส้นผม ให้แข็งแรงป้องกันผมร่วง เพื่อสุขภาพเส้นผมที่ดี นุ่มสลวยน่าสัมผัส กลิ่นหอมสดชื่นตลอดทั้งวัน
6.  วิธีใช้ : วิธีใช้: หลังจากการสระผมนำทรีทเมนต์หมักผมทิ้งไว้ประมาณ 3-5 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด
7.  ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนเกษตรรักษ์โลก 86 หมู่ที่ 5 ถนน ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท โทร 080-0848834
............................................................................................

แบบ Pattern ผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผมข้าวหอมนิล

 
ภาพที่ 13 : แบบ Pattern ผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผมข้าวหอมนิล
(ที่มา : กิตติพันธ์ เย็นใจ, 2557) 

ข้อมูลบนฉลากเซรั่มบำรุงผมข้าวหอมนิล (ด้านหน้า) :
1. การมีตราสัญลักษณ์โลโก้
- (Pimorn Herbal )
2. การบอกข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน
- Herbal formulas
- Homnin Serum Nutrient
- เซรั่มบำรุงผมข้าวหอมนิล
3. ภาพประกอบที่สื่อกับผลิตภัณฑ์
- ภาพประกอบผู้หญิงและฟองแชมพู
4. การบอกสรรพคุณแบบย่อเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจ
- เซรั่มบำรุงผมที่ซึบซับได้รวดเร็วช่วยให้ผมนุ่มสลวยผมเรียบลื่น เงางาม ผมหวีง่าย ไม่พันกัน
และปกป้องผมจากมลภาวะ
5. การไล่เฉดสีเพื่อให้ดูเป็นมิติ
-โดยการใช้สีโทน ม่วงและชมพู ในการใช้เป็นเฉดสีพื้นหลัง
6.วิธีใช้ ทุกครั้งหลังสระผมชโลมครีมนวดให้ทั่วศรีษะโดยเฉพาะตรงปลายเส้นผมทิ้งไว้ 2-3 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด7. ส่วนประกอบสำคัญ
dimethicone, jojoba oil, Swertia Extract,vitamin E
8.คำเตือน : ระวังอย่าให้เข้าตาหากเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาด หากใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเกิดอาการระคายเคืองหรือผิดปกติ ให้หยุดใช้และปรึกษาแพทย์
9. ผลิตโดย
วิสาหกิจชุมชนเกษตรรักษ์โลก 86 หมู่ที่ 5 ถนน ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท โทร 080-0848834
10. ปริมาณสุทธิ 80 กรัม
11. ราคา 49 บาท
12. ครั้งที่ผลิต วันเดือนปีที่ผลิต Batch No/Mig Date (dd/mm/yy)show below
13. บาร์โค้ด